Przejdź do strony głównej
Przejdź do strony głównej

 
2022-08-10  

Tekst do dokumentu ze zdjęcia L.Poczesny.DSC04076.


              ROCZNICA WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ
               REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

Towarzysze!

     W tych dniach naród radziecki, komuniści wszystkich krajów, cała postepowa
ludzkość uroczyście obchodzą wielkie święto. Przed 61 laty robotnicy i chłopi pod
kierownictwem partii Lenina obalili władzę kapitalistów i oszarników. Dokonała się
pierwsza w dziejach świata zwycieska rewolucja socjalistyczna.
     Niezapomniane październikowe dni wstrząsnęły całym światem. Rozpoczęła się
nowa epoka historyczna - epoka rewolucyjnej odnowy świata, epoka przechodzenia
do socjalizmu i komunizmu. Był to początek drogi, którą kroczą dzisiaj setki milionów
ludzi i którą niewątpliwie pójdzie cała ludzkość.
     61 lat budownictwa socjalistycznego to najdobitniejszy dowód tego, do czego
zdolni są ludzie pracy, którzy ujęli w swoje ręce polityczny ster społeczeństwa, którzy
wzięli na siebie odpowiedzialność za losy kraju. Owe sześć-dieciątków lat dowiodło,
że bez władzy mas pracujących, bez państwowości socjalistycznej, czy pominięciem
jej, nie było i nie ma drogi do socjalizmu.
     Za życia jednego pokolenia Kraj Rad całkowicie i na zawsze uwolnił się od
cięzkiego brzemia analfabetyzmu. Ludzie pracy stali się aktywnymi uczestnikami życia
kulturalnego, twórcami wartości duchowych. Z samej głębi narodu wyłoniła się nowa
socjalistyczna inteligencja, która rozsławiła Kraj Rad wybitnymi osiągnięciami nauki i
techniki, literatury i sztuki. Nastąpiło spotkanie, o którym marzyły nalepsze umysły
ludzkości, historyczne spotkanie pracy i kultury światowej, byl to zwrot o ogromnym
znaczeniu.
     Opowiadając się za bojowym sojuszem ludzi pracy wszystkich narodów i narodo-
wości, Partia i Włodzimierz Lenin zawsze bronili prawa do samookreslenia, do ich
całkowitego i bezwarunkowego równouprawnienia. Zwycięstwo Października było
jednocześnie zwycięstwem w walce o wyzwolenie narodów.
     Ze zwycięstwem Rewolucji Październikowej z Krajem Rad wiążą się nierowzerwal-
nie przełomowe zmiany w losach narodu polskiego o odzyskanie niepodległości w
1918 roku, wyzwolenie spod jarzma hitlerowskiej okupacji i wkroczenie na droge
socjalizmu. Z rewolucją wiąże się chlubny rozdział w blisko stuletnich dziejach
polskiego ruchu robotniczego. Tysiące polskich rewolucjonistów, tysiące Polaków -
robotników, chłopów i żołnierzy walczyło na barykadach Października w imię
solidarności klasowej.
     Komuniści polscy i radzieccy, kontynuując długie i piękne tradycje przyjaźni
naszych narodów, zbudowali niezłomny klasowy i narodowy sojusz obu państw
zrodzony z braterstwa broni - rozwijamy polsko-radziecką współpracę we wszyst-
kich dziedzinach.
     Budowa Linii Hutniczo-Siarkowej Hrubieszów - huta Katowice jest równiez jej
kontynuacją. Budowniczowie Linii w m-cu listopadzie będą uroczyście obchodzić
rocznicę Wielkiego Października solidaryzując się z wszystkimi siłami świata w
walce o samookreślenie i równouprawnienie narodów.
     Wszyscy budowniczowie Linii Hutniczo-Siarkowej województw zamojskiego,
tarnobrzeskiego, kieleckiego, i katowickiego przesyłają kolejarzom i budowniczym
magistrali radzieckich życzenia dlaszej jak naowocniejszej pracy i wspaniałych sukc-
sów na drodze budownictwa komunistycznego. 

© LHS.pl 1998-2022
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05