Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-15  

Oni stworzyli tŕ liniŕ
[1 z 7]

Zdjŕcia nieznanych autorˇw z lat 1977-79 pochodz▒ z Izby Tradycji i Perspektyw Wschodniej Dyrekcji Okrŕgowej Kolei Pa˝stwowych w Lublinie.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.6 kB   Na zdjŕciu prawdopodobnie hale stacji w Staszowie podczas budowy.

Staszˇw
fot. Archiwum rodzinne J. Skorupskiego
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.6 kB   Krzy┐ownica skrzy┐owania torˇw "N" i "S" przed monta┐em na stacji w Grzybowie.
Widok wspˇ│czesny.

Mijanka Grzybˇw LHS
Grzybˇw

fot. Archiwum rodzinne J. Skorupskiego
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 119.9 kB   Stacja w Grzybowie. Na zdjŕciu widoczne skrzy┐owanie torˇw "N" i "S" przed monta┐em. Po prawej stronie stoi mgr in┐. Jˇzef Skorupski - Generalny Projektant LHS.
Widok wspˇ│czesny.

Mijanka Grzybˇw LHS
Grzybˇw

fot. Archiwum rodzinne J. Skorupskiego
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.2 kB   Stacja w Grzybowie. Na zdjŕciu widoczne skrzy┐owanie torˇw "N" i "S" przed monta┐em. Po prawej stronie stoi mgr in┐. Jˇzef Skorupski - Generalny Projektant LHS.
Widok wspˇ│czesny.

Mijanka Grzybˇw LHS
Grzybˇw

fot. Archiwum rodzinne J. Skorupskiego
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 20.7 kB   "Ostatnia kosmetyka" po po│o┐eniu przŕs│a torowego...
Zdjŕcie wykonano najprawdopodobniej na dzisiejszej stacji Wola Baranowska.


fot. Kolejarz 2/80, COBiRTK W-Wa 1980
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 26.2 kB   Uk│adanie przŕs│a torowego.
Zdjŕcie wykonano z poci▒gu uk│adkowego, najprawdopodobniej na dzisiejszej stacji Wola Baranowska.


fot. Kolejarz 2/80, COBiRTK W-Wa 1980
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 286.1 kB   Zdjŕcie przedstawiaj▒ce budowŕ toru LHS w okolicach Nowej Dŕby. Przeczytaj notatkŕ prasow▒ zamieszczon▒ na odwrocie oraz zobacz jak to miejsce wygl▒da dzisiaj.

Nowa Dŕba
fot. úokaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.7 kB   Notatka prasowa dotycz▒ca zdjŕcia z budowy LHS w okolicach Nowej Dŕby.

Nowa Dŕba
fot. úokaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 22.9 kB   Cytat z oryginalnego podpisu pod zdjŕciem:
"Rzadko bywaj▒ w swym rodzinnym domu. Mimo ciŕ┐kiej pracy s▒ uÂmiechniŕci. Zadowolenie z dobrze wykonywanej pracy, widoczne jej efekty towarzysz▒ niemal ka┐dej brygadzie. Na zdjŕciu: brygada Stanis│awa Tukaja z Przedsiŕbiorstwa Budownictwa Kolejowego w Szczecinie, ktˇra zadeklarowa│a terminowe wybudowanie wiaduktu kolejowego w Przymiarkach".
»rˇd│o: Biuletyn dla aktywu polityczno-gospodarczego PZPR Nr 2, Maj 1979.


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 17.6 kB   Cytat z oryginalnego podpisu pod zdjŕciem:
"Wykonuje siŕ tysi▒ce odwiertˇw geologicznych, tysi▒ce analiz gruntu, nieustanny dobˇr technologii formowania nasypˇw, trzeba zbudowaŠ wiele Âcianek oporowych typu "Larsen".
Du┐y wk│ad w budowŕ LHS-u wnios│a brygada Stanis│awa Trojanowskiego z Przedsiŕbiorstwa Robˇt Kolejowych nr 5 w Katowicach".
Črˇd│o: Biuletyn dla aktywu polityczno-gospodarczego PZPR Nr 2, Maj 1979.


fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 20.4 kB   Cytat z oryginalnego podpisu pod zdjŕciem:
"Na wszystkich budowach naszego kraju najtrudniejsze zadania podejmuj▒ zawsze cz│onkowie Partii. Brygada Adama Bugajaka z Oddzia│u Usuwania Szkˇd Gˇrniczych rytmicznie realizuje harmonogram prac".
Črˇd│o: Biuletyn dla aktywu polityczno-gospodarczego PZPR Nr 2, Maj 1979.

Zarzecze k. Wolbromia
fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 20.8 kB   Cytat z oryginalnego podpisu pod zdjŕciem:
"Ich cechy to m│odoŠ, twardoŠ, ambicja i pracowitoŠ. Wielu z nich tutaj zdobywa swe pierwsze ostrogi budowniczych. Obs│uguj▒ zgarniarki, koparki i spychacze.
Na zdjŕciu od lewej Zaj▒c Leszek, Duda Jacenty, Wŕglarz Marian, Trela Jerzy, Bachmatiuk Ryszard, Cytrycki Eugeniusz oraz Grzegorczyk Adam z Oddzia│u Usuwania Szkˇd Gˇrniczych w Kŕdzierzynie Ko╝lu"
Črˇd│o: Biuletyn dla aktywu polityczno-gospodarczego PZPR Nr 2, Maj 1979.

Zarzecze k. Wolbromia
fot. (autor nieznany)
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 261.1 kB   Opis prasowy do zdjŕci a przedstawiaj▒cego budowŕ nasypu LHS pod Niskiem.

Nisko Podwolina
fot. úokaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 318.2 kB   Budowa nasypu LHS pod Niskiem. Po lewej widoczne domy w Borowinie. Zobacz jak to miejsce wygl▒da dzi oraz przeczytaj opis prasowy do zdjŕcia.

Nisko Podwolina
fot. úokaj
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 48 kB   Pierwszy oficjalny poci▒g na LHS zbli┐a siŕ do mostu granicznego na Bugu.

Grˇdek
fot. Janusz Panasiewicz
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05